Kadée Bier België / Belgisch bier van hoge gisting

Privacybeleid

Dataprivacy is van groot belang voor Kadée. We willen daarom open en transparant communiceren over hoe Kadée omgaat met je persoonlijke gegevens.

Dit privacy beleid heeft tot doel u te informeren over de persoonlijke gegevens die Kadée verzamelt, waarom we dergelijke gegevens verzamelen, hoe we omgaan met de gegevens die u ons bezorgt en wat uw rechten zijn.

1) Wie verwerkt uw gegevens?

Het Belgische bedrijf KD Beer Company Belgium met maatschappelijke zetel te Nieuwstraat 28, 9260 Serskamp ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0849.020.115, hierna genoemd “KADÉE” zijn de verwerkingsverantwoordelijken en de beheerders onder het toepasselijke recht inzage gegevensbescherming van de persoonlijke gegevens die u bij ons indient.

2) Welke informatie verzamelen wij van u?

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die u aan ons wilt verstrekken of die we nodig hebben om onze diensten aan u te verlenen. Bij de formulieren op onze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn.

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die KADÉE nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer). Als u ons uw telefoonnummer hebt meegedeeld zal u alleen door ons bedrijf telefonisch (of door sms als u ons uw Gsm-nummer hebt meegedeeld) gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over de vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres). Let op: we slaan geen betalings- of creditcardgegevens op. De betalingsgegevens gebruiken we uitsluitend in verband met uw desbetreffende aankoop van KADÉE-producten.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan KADÉE niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving).

3) Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen:

Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan. We gebruiken deze informatie om uw transactie te verwerken, uw aankoop op te volgen, hulp te bieden bij eventuele problemen met de bezorging, retourzendingen en andere problemen met betrekking tot de aankoop van uw KADÉE-producten. Het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.

Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon. Het is ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te verwerken.

Indien u in dergelijke situatie verkiest om de gevraagde persoonsgegevens niet vrij te geven, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van de site of dat wij uw verzoek niet kunnen beantwoorden.

4) Delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarden aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. KADÉE kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens KADÉE, met inbegrip van het aanbieden van de KADÉE sites en de diensten die voor u beschikbaar zijn (zoals levering). Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

KADÉE eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

KADÉE deelt dus alleen gegevens die nodig zijn om uw producten te laten werken of om onze diensten te kunnen leveren.

5) Wat zijn uw rechten?

Recht op informatie, toegang en inzage

U heeft het recht om aan KADÉE te verzoeken om inzage van en rectificatie van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw gegevens. U heeft meer bepaald het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en in de volgende informatie: de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties, indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, verstrekt aan KADÉE, in een gestructureerde, gangbare en ‘digitale’ vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien dit technisch mogelijk is.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

U heeft het recht van KADÉE zonder onredelijke vertraging wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en KADÉE is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld (zoals bijv. een geplaatste bestelling).

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht van KADÉE de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer:

de juistheid van de persoonsgegevens door U wordt betwist, gedurende een periode die KADÉE in staat stelt de juistheid van deze persoonsgegevens te controleren;

de verwerking onrechtmatig is en U zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

KADÉE de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar U heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht van bezwaar

U kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden in zoverre de gegevensverwerking niet noodzakelijk is voor wettelijk voorgeschreven verplichtingen en voor normale werking van de onderneming. KADÉE staakt de verwerking van de persoonsgegevens dan, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden (zoals bijvoorbeeld de uitvoering van een Arbeidsovereenkomst).

6) Cookie

Bepaalde soorten gegevens worden door ons ontvangen en opgeslagen telkens wanneer u met ons contact heeft.

Zo gebruiken wij, net als veel andere websites, “cookies” en verkrijgen wij bepaalde soorten gegevens wanneer uw webbrowser KADÉE opent (welke webpagina’s worden bezocht en hoe intensief onderdelen van KADÉE worden gebruikt). Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Meer informatie over cookies vind je op ons “cookie-beleid”.

7) Veiligheid

KADÉE doet inspanningen om de passende waarborgen te handhaven om ervoor te zorgen dat de veiligheid, integriteit en privacy van de gegevens en persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt niet worden misbruikt. Bij het verloop van de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij redelijke maatregelen om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Eurocard zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door gecertifieerde betaalproviders die instaan voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van KADÉE krijgen uw kredietkaartnummer of andere gegevens niet te zien.

Voor vragen over de veiligheid van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@kdbier.be.

8) Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u de website verlaat en een andere website bezoekt, is het mogelijk dat andere privacy praktijken worden gehanteerd en dat er een ander privacy beleid van toepassing is waarover KADÉE geen controle heeft en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

9) Bewaring

KADÉE bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de diensten en ondersteuning van uw product, voor het uitvoeren van transacties die u heeft aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren, kunnen de feitelijke bewaarperiodes variëren.

Zo kunnen we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met KADÉE gedurende een redelijke periode bijhouden om bijvoorbeeld uw bestelling op te volgen. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn voor het doel waarvoor ze werden bewaard, zullen we deze op een veilige manier vernietigen en/of verwijderen.

10) Kinderen

Deze website is niet bedoeld voor of gericht op individuen die niet de wettelijke leeftijd van 18 jaar hebben en niet in contact mogen met alcoholgerelateerde informatie en berichten. Om personen die jonger zijn dan 18 jaar van de website weg te houden, is een leeftijdsverificatie ingesteld bij het openen van de website. KADÉE is echter niet verantwoordelijk voor het ontvangen van foutieve informatie betreft de leeftijd van zijn bezoekers; bewust foutieve informatie dat werd verstuurd om de leeftijdsverificatie te omzeilen, is door de laagdrempelig profielvorming van onze bezoekers niet te controleren, noch te weren.

11) Wettelijke vereisten

KADÉE kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als KADÉE te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

12) Bedrijfsoverdracht

In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van KADÉE door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van KADÉE wordt bijgehouden maar ook gehouden zijn tot dezelfde verplichtingen ten aanzien van uw persoonsgegevens als KADÉE.

13) Doorgifte gegevens (buiten eer)

KADÉE heeft passende mechanismen ingevoerd om persoonsgegevens te beschermen wanneer deze internationaal worden doorgegeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Uw bescherming is daarom gewaarborgd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

14) Inwerkingtreding en aanpassingen

Deze policy werd gecreëerd op en is in werking sinds 21/02/2019.

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk ogenblik (delen van) deze policy te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te verifiëren teneinde kennis te nemen van de meest recente versie van deze policy, aangezien uw voortgezet gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen aan deze bepalingen zal betekenen dat u deze wijzigingen aanvaardt. Wij zullen echter nooit retroactief belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming daarvoor te vragen.

15) Vragen?

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons door het sturen van een e-mail naar info@kdbier.be.